Közérdekű adatok


 

 

1. Szervezeti személyzeti adatok

      1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

           - Elérhetőségi adatok

         - Szervezeti struktúra

           - A szerv vezetői

      1.2 A felügyelt költségvetési szervek

      1.3 Gazdálkodó szervezetek

      1.4 Közalapítványok

      1.5 Lapok

      1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

           - A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

           - A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

           - Közszolgáltatások

           - A szerv nyilvántartásai

           - Nyilvános kiadványok

           - Döntéshozatal, ülések

           - A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

           - Pályázatok

           - Közérdekű adatok igénylése

           - Közzétételi listák

 

3. Gazdálkodási adatok

      3.1 A működés törvényessége, ellenőrzése

                - Vizsgálatok, ellenőrzések listája

                - Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

                - Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

                - A működés eredményessége, teljesítmény

                - Működési statisztika

 

      3.2 Költségvetések, beszámolók

           - Éves költségvetések

           - Számviteli beszámolók

           - Költségvetés végrehajtása

 

      3.3 Működés

           - Foglalkoztatottak

           - Támogatások

           - Szerződések

           - Koncessziók

           - Egyéb kifizetések

 

 

 

1. Szervezeti Személyzeti adatok

 

1.1  Kapcsolat, szervezet, Vezetők:

 

Elérhetőségi adatok:

 

Név:
Vasboldogasszony Község Önkormányzata

Székhely:
8914 Vasboldogasszony, Kossuth u. 4.

Postai Cím:
8914 Vasboldogasszony, Kossuth u. 4.

Telefon:
36 92/564-041

Fax:
36 92/564-040

E-mail:
nemethzsolt.vba@gmail.com, korjegyzoseg-np@zelkanet.hu

Web: http://www.vasboldogasszony.hu

 

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Ügyfélfogadás helye:

Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal Vasboldogasszonyi Kirendeltsége

Címe: 8914. Vasboldogasszony, Sziklai u. 4.

Telefon/fax: 92/ 564-040

E-mail:korjegyzoseg-np@zelkanet.hu

A polgármester tekintetében az ügyfélfogadás helye: Önkormányzat helyisége,

Vasboldogasszony, Kossuth u. 4.   

 

Ügyfélfogadás rendje:

Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Kedd 9.00-12.00 óráig

Szerda 11.30-13.30 óráig

Péntek 8.00-10.00 óráig

 

Polgármester ügyfélfogadási rendje:

Ügyfélfogadás ideje: Minden kedden 13.00-15.00 óráig

 

 

Szervezeti struktúra:
Az önkormányzati feladatokat ellátó hivatal belső szervezeti egységekre nem tagozódik.

* * *

 

 

A szerv vezetői: 

 

Polgármester: Németh Zsolt

Cím: 8914 Vasboldogasszony, Sziklai u. 4.

Telefonszám: 30/482-4770

e-mail cím: nemethzsolt.vba@gmail.com

 

Jegyző: Szita Gabriella

Aljegyző: Gecse Márta

Cím: 8912 Nagypáli, Arany János utca 26.

Telefonszám:92 564-040, 06-20/-360-76-78

e-mail:korjegyzoseg-np@zelkanet.hu

 

A képviselő testület tagjainak neve, elérhetősége:

Név

Beosztása

Lakcím

Németh Zsolt

polgármester

Vasboldogasszony, Petőfi u. 1.

Pongrácz Ernőné

Alpolgármester

Vasboldogasszony, Kossuth u. 42.

Hajas Róbert

Képviselő

Vasboldogasszony, Sziklai u. 10.

Laska István

Képviselő

Vasboldogasszony, Petőfi u. 99.

Oláh István

Képviselő

Vasboldogasszony, Petőfi u. 12.

* * *

 

 

 

1.2. Felügyelt költségvetési szervek:

 

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése

 

Az önkormányzatnak nincs irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló más közfeladatot ellátó szerve.

 

* * *

 

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek:

 

A szerv tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek:

 

Az önkormányzat többségi tulajdonban álló, illetve közvetlen irányítása alatt álló gazdálkodó szervezettel nem rendelkezik.

* * *

 

 

1.4. Közalapítványok: 

 

A szerv által alapított közalapítványok:

 

Az önkormányzat közalapítványt nem alapított.

* * *

 

 

1.5. Lapok:

 

A szerv által alapított lapok neve

 

Az önkormányzat lapot nem alapított.

* * *

 

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

 

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv  adatai:

 Név:

Zala Megyei Kormányhivatal

Székhely:

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Postacím:

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Telefon:

+36 92/507-700

Fax:

+36 92/597-278

E-mail:

hivatal@zala.gov.hu

Honlap:

www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

* * *


 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

 

- A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

 

2011. évi CLXXXIX. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól

1991. évi XX. törvény

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

2016. évi CL. törvény

az általános közigazgatási rendtartásról

368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

4/2013.(I.11.) Korm. rendelet

az államháztartás számviteléről

Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2015.(I.7.) számú rendelete

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

 

A 2013. július 1-je után kihirdetett rendeletek elérhetők a www.njt.hu oldalon.

 

Vasboldogasszony Község Önkormányzati Képviselőtestületének rendeletei:

 

v      7/1999.(XI.1.)      A közművelődésről

v      10/2000.(IX.20.)  A középületek és közterületeknek nemzetiségi és községi ünnepeken történő fellobogózásáról

v      11/2000.(X.30.)   A temetőkről és a temetkezésről

v      12/2000.(XI.1.)    A lakáscélú támogatások helyi szabályairól

v      17/2000.(XII.28.) A közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról

v      2/2001.(II.20.)     A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályairól

v      3/2001.(II.20.)      Vasboldogasszony község címeréről, pecsétjéről és zászlajáról, azok használatának rendjéről

v      8/2001.(V.3.)       Az önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó hozzájárulásokról

v      10/2002.(XI.1.)    A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról

v      6/2004.(IV.1.)      A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

v      9/2004.(VI.1.)      A talajterhelési díjról

v      7/2006.(VI.1.)      Vasboldogasszony Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról

v      15/2007.(XII.1.)   A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

v      12/2008.(XII.1.)   A falugondnoki szolgáltatásról

v      5/2011.(IV.1.)       A helyi iparűzési adóról

v      11/2012.(VII.1.)    Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, az önkormányzati beszerzések rendjéről

v      3/2013.(II.20.)      Az újszülöttek támogatásáról

v      11/2013.(IX.19.)   A Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről,
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról

v      13/2013.(XII.18.)  A közterületek filmforgatási célú használatáról

v      7/2014.(V.13.)      A házasságkötés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

v      8/2014.(VI.30.)     Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről

v      9/2014.(VI.30.)     A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól

v      11/2014.(XII.02.)  A magánszemélyek kommunális adójáról

v      1/2015.(I.7.)         Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

v      4/2015.(II.12.)      A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól

v      10/2015.(VIII.11.) Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2003.(VI.1.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

v      5/2016.(IX.30.)     Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

 

2013. július 1-től kihirdetett önkormányzati rendeletek országos szinten.

 

 

Helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:

A helyi önkormányzatnak önként vállalt feladata nincs.

* * *

 

 

- A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör  gyakorlásának átruházás esetén a ténylegesen eljáró szerv neve, illetékességi területe

 

Feltöltés alatt

 

* * *

 

- Közszolgáltatások

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

  • Ivóvíz ellátás, szennyvíz elvezetés
  • Hulladékkezelés
  • Köztemetők fenntartása és temetkezési szolgáltatások
  • Köztisztasági szolgáltatások

 

A közszolgáltatások tartalma, igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj, és az abból adott kedvezmény mértéke:

 

  • Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 17/2000. (XII.28.) számú rendelet
  • Temetőkről és a temetkezésekről szóló 11/2000. (IX.30.) számú rendelet
  •  A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10/2002. (XI.01.) számú rendelet

 

* * *

- A szerv nyilvántartásai

 

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke.

 

FELÖLTÉS ALATT...

 

* * *

- Nyilvános kiadványok

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Döntéshozatal, ülések

 

 

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.10.18.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.07.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.07.04.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.05.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.05.16.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.03.04.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.02.13.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2019.01.22.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.11.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.10.02.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.09.10.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.08.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.07.31.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.05.23.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.04.25.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.04.04.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.03.08.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.02.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2018.01.18.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.12.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.11.22. - Közmeghallgatás

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.10.13.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.09.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.09.09.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.08.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.08.01.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.07.19.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.06.17.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.05.23.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.03.21.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.03.07.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2016.02.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.11.09.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.10.01. - Együttes ülés

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.09.03.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.08.04.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.07.06.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.05.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.05.15.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.04.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2015.02.03.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.12.03.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.12.01. - Együttes ülés

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.10.20.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.10.06.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.09.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.09.09.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.08.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.08.05.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.06.16.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.04.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.04.16.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.04.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2014.02.13.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2013.12.21.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.11.29. - Közmeghallgatás

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.09.12.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.06.20.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.04.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2013.02.14.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.12.13.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.11.27.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2012.11.08.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.10.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.09.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.09.06.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.06.28.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.05.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.03.28.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2012.02.23.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2012.02.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.11.25.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.10.13.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.09.07.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2011.06.27.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.06.09.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.04.26.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.03.29.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2011.02.09.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.12.09.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.11.11.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.10.12.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2010.09.28.

Rendkívüli nyilvános ülés jegyzőkönyve - 2010.09.22.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.09.09.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.08.17.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.06.16.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.06.08.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.04.21.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.03.30.

Nyilvános ülés jegyzőkönyve                 - 2010.02.10.

* * *

- A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

 

 

  

                 -  Melléklet

* * *

- Pályázatok

 

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása

        

         -     „A” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat
                       
- Pályázati kiírás
                        - Pályázati űrlap
 

         -     „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

                        - Pályázati kiírás
                        - Pályázati űrlap

* * *

- Közérdekű adatok igénylése

 

FELTÖLTES ALATT...

* * *

- Közzétételi listák

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

 

3. Gazdálkodási adatok

 

 

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzése

 

 

- Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Az állami számvevőszék ellenőrzései

 

Az Állami számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 

A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- A működés eredményessége, teljesítmény

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Működési statisztika

 

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

 

- Éves költségvetések

 

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetései:

 

          - Mellékletek

 

          - Mellékletek

 

                2/2015.(I.7.) számú rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról.

                           - Mellékletek

 

    

                8/2013.(VI.25.) számú rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról.

                           - Mellékletek

 

          - Mellékletek

 

                     13/2012.(IX.10.) számú rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról.

                           - Mellékletek

 

                     4/2013.(V.13.) számú rendelet az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról.

 

          - Mellékletek

 

                      8/2010.(IX.15.) számú rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról.

                           - Mellékletek

 

                      3/2011.(IV.01.) számú rendelet az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosításáról.

                           - Mellékletek

 

 

         - Mellékletek

 

                      3/2010.(IV.01.) számú rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról.

                           - Mellékletek

 

 

* * *

- Számviteli beszámolók

 

A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

- Költségvetés végrehajtása

 

A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

 

 

                                    - Mellékletek

 

                                    - Mellékletek

 

                                    - Mellékletek

 

                                    - Mellékletek

 

                                    - Mellékletek

 

Jelentés Vasboldogasszony Község Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről

   - Vagyonmérleg 2009.12.31.

   - Kimutatás a 2010. utáni évekre vonatkozó kötelezettségvállalásokról.

   - Az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési kiadásainak teljesítése.

   - Az Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési bevételeinek teljesítése.

 

 

                                    - Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezethez

                                    - Mellékletek

 

 

                                    - Előterjesztés az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezethez

                                    - Mellékletek

 

 

  • Vasboldogasszony Község Önkormányzatának 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolója

                                    - Mellékletek

 

* * *

3.3 Működés

 

- Foglalkoztatottak

 

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma

 

Vasboldogasszony Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak létszáma összesen: 1 fő.

 

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke.

 

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

 

FELTÖLTÉS ALATT....

* * *

- Támogatások

 

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, célja, összege és a program megvalósítási helye.

 

* * *

 

- Szerződések

 

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő -  a külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződés értéke, időtartama

 

* * *

 

- Koncessziók

 

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

FELTÖLTÉS ALATT...

* * *

 

- Egyéb kifizetések

 

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei.

 

Egyéb kifizetés nem történt.

* * *